“Szülő-Suli” programok megvalósítása az Egri Főegyházmegye intézményeiben – EFOP-3.11.1-17-2017-00008

Pályázat adatai:
Projekt címe:   „Szülő-Suli” programok megvalósítása az Egri Főegyházmegye intézményeiben

  • Projektben résztvevő oktatási intézmények:
  • Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola
  • Mátyás Király Katolikus Általános Iskola
  • Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda – Nkt. tv. 7.§ (1) b) pontban meghatározott általános iskola intézményegység
  • Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola
  • Gönczy Pál Katolikus Általános Iskola

Projekt időszaka: 2018.02.01-2020.11.30. (34 hónap)

Projekt bemutatása:
A projekt célja:
A projekt olyan komplex programokat támogatni, melyek innovatív pedagógiai eszköz- és hatásrendszerükkel, személyközpontú, egyéni fejlesztésen és az iskola-család együttműködés fejlesztésén alapuló tevékenységeikkel képesek megszólítani azokat a jellemzően hátrányos helyzetű tanulókat és családjaikat, akik a leginkább veszélyeztetettek a korai iskolaelhagyással.
 
Jelen pályázat célcsoportja:
•          a támogatásban részesített köznevelési intézmények a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4.§ 37. pont szerinti lemorzsolódással veszélyeztetett tanulói5, azok szülei, nagyszülei, vagy egy háztartásban élő hozzátartozói
•          a támogatásban részesített köznevelési intézmények vezetői, pedagógusai, és a pedagógiai munkát segítő munkatársai
•          inaktív pedagógusok, pedagógusjelöltek
 
Szakmai tevékenységek: (a szakmai tevékenységek részletesebb leírását a Szakmai terv d) pontja tartalmazza)
1.a. korai iskolaelhagyás csökkentését célzó intervenciós módszertan kidolgozása, a helyi sajátosságoknak megfelelő alkalmazása
Módszertan kidolgozása1.b. egyéni és kiscsoportban történő differenciált fejlesztés az alábbi tevékenységek mentén (Egyéni és kiscsoportban történő fejlesztés)
Egyéni fejlesztési terv
Egyéni haladási napló vezetése
Tanulási motivációs szakkör
Alapkompetenciák fejlesztése (heti)
Életvezetés, személyiségfejlesztés, önismeret, mentálhigiénés segítségnyújtás (heti)
Önálló tanulás fejlesztése, digitális kompetencia, differenciált tanulási eszköz alkalmazásával 
2.a az iskola-család együttműködés helyi tartalmának és eljárásainak kidolgozása
Módszertan kidolgozása 
2.b bevonás, kommunikáció, disszemináció (családokat célzó programok)
Szülői fórum
Segédletek, ismeretterjesztő anyagok, tájékoztató füzetek 
2.c a bevont családokat célzó képzési programok
tanulás tanulásának támogatása
alapkompetenciák fejlesztése
egészségtudatosság fejlesztése
az oktatásba való visszatérés 
3. Eredményesség- és hatékonyság-mérés, értékelés eljárásának kialakítása és intézményi szintű megvalósítása
Eljárásrend kialakítása
Eredményesség- és hatékonyság mérés 
4. Kapcsolódó kapacitásbővítés, hálózatosodás (mentor, önkéntesség, együttműködés, képzés, hálózatosodás)
egyéni fejlesztésbe bevont pedagógus, aki az együttműködéseket is kezeli
képzés (30 órás) 
Mentorálás
 
Indikátor vállalás:
A projektben résztvevő munkanélküliek száma, beleértve a tartós munkanélkülieket is összesen 50 fő 2020.11.30-ig
Inaktívak száma, akik nem vesznek részt oktatásban vagy képzésben összesen 100 fő 2020.11.30-ig
Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma összesen 10 fő 2020.11.30-ig
Támogatott programokban részt vevő tanulók száma összesen 75 fő 2020.11.30-ig
Új képzési módszertant alkalmazó intézmények száma 5 db 
Műszaki-szakmai eredmények (A projekt fizikai zárására):
 
Az egyéni fejlesztési tervben rögzítettek sikeres megvalósítása 70%
A projektben megvalósított „Szülő-Suli” programok száma, amelyek részvételi aránya meghaladja az 50%-ot, a szakmai tervben jelzett létszámhoz viszonyítva: 4 db