Digitális környezet a köznevelésben az Egri Főegyházmegye oktatási intézményeiben – EFOP-3.2.3-17-2017-00021

Pályázat adatai:
Kedvezményezett: Egri Főegyházmegye
Projekt címe: Digitális környezet a köznevelésben az Egri Főegyházmegye oktatási intézményeiben
Támogatás összege: 110 millió forint
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai zárása: 2021.02.01.
Projekt azonosító száma: EFOP-3.2.3-17-2017-00021

Projekt bemutatása:
Az előrejelzések szerint – amikor a jelenleg köznevelésben részt vevő generáció a munkaerő-piacra lép – szinte elhanyagolható lesz azon munkahelyek száma, ahol nem alapvető követelmény az információs és kommunikációs technológiai (továbbiakban: IKT) eszközök készségszintű használata és a digitális technológiára épülő egyéb készségek (médiatudatosság, kommunikáció, kritikai szemlélet, algoritmizálási és prezentációs képességek stb.) megléte. A digitális leszakadás megállításában, illetve az esélyteremtéshez való hozzájárulás érdekében elengedhetetlen az informatikai oktatás modern eszközrendszerének és az alkalmazásoknak használatorientált megjelenése. Erre építve meg kell teremteni a digitális pedagógia módszereinek széleskörű alkalmazásának lehetőségét a köznevelésben, annak érdekében, hogy a digitális technológia használatával a digitális kompetenciák természetszerű fejlesztésén túlmenően egyéb, alapkészségek fejlesztésének lehetősége is megteremtődjön. Gyenge pont az IKT használatára vonatkozó értékelési kultúra. Ennek az az oka, hogy az intézmények elsöprő többségében nem tervezik, nem követik és nem értékelik az IKT alkalmazását sem a szervezet működése terén, sem a tanulásra és a tanításra gyakorolt hatását tekintve. A digitális technológia általánosan csak az informatika oktatásban kapott helyet. Az informatika órán kívül szemléltetésre, a tanulók elektronikus mérés-értékelésére, a tanulók önálló és csoportos munkavégzésének támogatására, a digitális és egyéb kompetenciák célzott fejlesztésére az IKT eszközöket csak szigetszerűen, egy-egy innovatív pedagógushoz, vagy kisebb pedagógusok közösséghez kapcsolódóan veszik igénybe, amely jelentős különbségeket eredményez és jelez egyszerre az iskolák nevelési-oktatási gyakorlatában és a tanulók tanulási eredményeiben. A pályázat célja, hogy olyan, a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programokat valósítson meg, amelyek elterjeszthetőek a teljes köznevelési rendszerben a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT-használat erősítése és elsősorban a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében.
 
A fejlesztés részcéljai:
A digitális pedagógiai módszertanok komplex, intézményi szintű fejlesztése a pedagógusok képzésével és a támogató eszközöknek bevezetésével és beválás-vizsgálatával, illetve a nemzetközileg bevált eszközrendszerek meghonosítása és kísérleti jellegű bevezetése.
A tanulók matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, valamint problémamegoldó és kreatív kompetenciáinak fejlesztése.
Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában foglalt fejlesztési célok (a pedagógusok IKT tudása, módszertani kultúrája, motivációja; IKT-eszközök használatának beépülése a tanítás-tanulás és az értékelés folyamatába; internet és eszközellátottság; IT biztonság, esélyegyenlőség; oktatás adminisztrációs szolgáltatások) megvalósítása.
A pilot programot megvalósító intézményekben a digitális környezeti fejlesztések hozzáférhetővé, akadálymentessé tétele, kiemelten a fogyatékossággal élő, a sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók (BTM) számára. 
A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.